logo
বুধবার, ০১ এপ্রিল ২০২০, ১৮ চৈত্র ১৪২৫

  নূরমোহাম্মদ দেওয়ান, প্রধান শিক্ষক শিক্ষা নিকেতন, চাঁদপুর য়   ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ০০:০০  

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি (ইংরেজি)

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি (ইংরেজি)
আজ তোমাদের জন্য ইংরেজি থেকে ৯নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হলো

ছঁবংঃরড়হ ঘড়. : ৯

গধশব ডঐ য়ঁবংঃরড়হ ভৎড়স :যব মরাবহ ংবহঃবহপবং রিঃয যিড়, যিধঃ, যিবহ, যিবৎব, যিু, যিরপয ধহফ যড়ি ঁংরহম :যব ঁহফবৎষরহব ড়িৎফ/ড়িৎফং:

১. জধলঁ রং রহ পষধংং ভরাব.

অহং: ডযড় রং রহ পষধংং ভরাব?

২. জধলঁ ষরশবং :বধপযরহম.

অহং: ডযধঃ ফড়বং জধলঁ ষরশব?

৩. জধলঁ :বধপযবং হবি ভরৎবভরমযঃবৎং.

অহং: ডযড়স ফড়বং জধলঁ :বধপয?

৪. জধলঁ রং ধ ভঁষষ-ঃরসব ভরৎবভরমযঃবৎ.

অহং: ডযড় রং ধ ভঁষষ-ঃরসব ভরৎবভরমযঃবৎ?

৫. ঞযব ভরৎবভরমযঃবৎং ঢ়ঁঃ ড়ঁঃ :যব ভরৎব.

অহং: ডযধঃ ফরফ :যব ভরৎবভরমযঃবৎ ফড়?

৬. ডব বধঃ :ড় ষরাব.

অহং: ডযু ফড় বি বধঃ?

৭. গরষশ রং ধ মড়ড়ফ ভড়ড়ফ.

অহং: ডযরপয রং ধ মড়ড়ফ ভড়ড়ফ?

৮. ওপব-পৎবধস রং ধ ফবষরপরড়ঁং ভড়ড়ফ.

অহং: ডযরপয রং ধ ফবষরপরড়ঁং ভড়ড়ফ?

৯. ঝরসধ রং ধঃ যড়সব.

অহং: ডযবৎব রং ঝরসধ?

১০. ঝরসধ রং রষষ.

অহং: ঐড়ি রং ঝরসধ?

১১. ঝরসধ বধঃং ভড়ড়ফ :ড় মবঃ বহবৎমু.

অহং: ডযু ফড়বং ঝরসধ বধঃ ভড়ড়ফ?

১২. ঝরসধ ষরশবং :ড় ধিষশ রহ :যব ঢ়ধৎশ.

অহং: ডযবৎব ফড়বং ঝরসধ ষরশব :ড় ধিষশ?

১৩. ঞযব ফড়পঃড়ৎ ারংরঃবফ ঝরসধ ষধংঃ হরমযঃ.

অহং: ডযড় ারংরঃবফ ঝরসধ ষধংঃ হরমযঃ?

১৪. ঞযব ফড়পঃড়ৎ ারংরঃবফ ঝরসধ ষধংঃ হরমযঃ.

অহং: ডযবহ ফরফ :যব ফড়পঃড়ৎ ারংরঃ ঝরসধ?

১৫. গধৎরধ রং যধঢ়ঢ়ু.

অহং: ডযড় রং যধঢ়ঢ়ু?

১৬. গধৎরধ মবঃং ঁঢ় বধৎষু.

অহং: ডযড় মবঃং ঁঢ় বধৎষু?

১৭. গধৎরধ মবঃং ঁঢ় বধৎষু রহ :যব সড়ৎহরহম.

অহং: ডযবহ ফড়বং গধৎরধ মবঃ ঁঢ়?

১৮. ঞযবু মড় :ড় ষরনৎধৎু :ড় ঢ়ৎধপঃরপব ঊহমষরংয.

\হঅহং: ডযু ফড় :যবু মড় :ড় ষরনৎধৎু?

১৯. ঞযবু মড় :ড় ংপযড়ড়ষ নু নঁং.

অহং: ঐড়ি ফড় :যবু মড় :ড় ংপযড়ড়ষ?

২০. ঞযবু ধৎৎরাবফ রহ :যব সড়ৎহরহম.

অহং : ডযবহ ফরফ :যবু ধৎৎরাব?

২১. ঞযবু ধৎব ংষববঢ়রহম রহ :যব :বহঃং.

অহং: ডযবৎব ধৎব :যবু ংষববঢ়রহম?

২২. ঞযবু ষরাব রহ ধ নরম ারষষধমব.

অহং: ডযবৎব ফড় :যবু ষরাব?

২৩. ঝযব ড়িৎশং রহ ধ নধহশ.

অহং: ডযবৎব ফড়বং ংযব ড়িৎশ?

২৪. ঐব মৎড়ংি পৎড়ঢ়ং.

অহং: ডযধঃ ফড়বং যব মৎড়?ি

২৫. ঝযব রং ১০ ুবধৎং ড়ষফ.

অহং: ঐড়ি ড়ষফ রং ংযব?

২৬. ঐব ষরশবং ধঢ়ঢ়ষবং ধহফ নধহধহধং.

অহং: ডযধঃ ফড়বং যব ষরশব?

২৭. ঐব রং মড়রহম :ড় :যব নড়ড়শ ভধরৎ.

অহং: ডযবৎব রং যব মড়রহম?

২৮. ঐরং হধসব রং ঝযাঁড়.

অহং: ডযধঃ রং যরং হধসব?

২৯. ঝযব পধহ ৎবধফ ইৎধরষষব.

অহং: ডযধঃ পধহ ংযব ৎবধফ?

৩০. ঐব ঢ়ষধুং পৎরপশবঃ.

অহং: ডযধঃ ফড়বং যব ঢ়ষধু?
  • সর্বশেষ
  • সর্বাধিক পঠিত
close

উপরে