logo
শনিবার, ০৬ জুন ২০২০, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬

  রুবিনা খাতুন, সহকারী শিক্ষক দখিনা রূপকারী উচ্চবিদ্যালয় বাগাইছড়ি, রাঙামাটি য়   ০৮ এপ্রিল ২০২০, ০০:০০  

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি ইংরেজি

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি ইংরেজি
ছঁবংঃরড়হ-৩

অহংবিৎ :যব ভড়ষষড়রিহম য়ঁবংঃরড়হং রহ ধ ংবহঃবহপব ড়ৎ ংবহঃবহপবং:-

১.ডযড় ষরাব রিঃয ঝধরশধঃ ওংষধস?

অহং: ঝধরশধঃ ওংষধস্থং ঢ়ধৎবহঃং ষরাব রিঃয যরস.

২.ডযধঃ রং গৎ. জধংযরফঁষ ওংষধস?

অহং: গৎ. জধংযরফঁষ ওংষধস রং ধ ইধহশবৎ.

৩.ডযড় রং গৎং. গড়হধিৎধ ওংষধস ধহফ যিধঃ ফড়বং ংযব ফড়?

অহং: গৎং. গড়হধিৎধ ওংষধস রং ঝধরশধঃ্থং সড়ঃযবৎ ধহফ ংযব রং ধ যড়ঁংবরিভব.

৪.ডযধঃ ফড়বং ঝধরশধঃ ফড় :ড় রসঢ়ৎড়াব যরং ঊহমষরংয?

অহং: ঞড় রসঢ়ৎড়াব যরং ঊহমষরংয, ঝধরশধঃ ধিঃপযবং পধৎঃড়ড়হং ড়হ ঞঠ বাবৎুফধু. ঐব ধষংড় ৎবধফং ঊহমষরংয নড়ড়শং.

৫.ডযধঃ ফড়বং ঝধরশধঃ বংঢ়বপরধষষু ষরশব?

অহং: ঝধরশধঃ বংঢ়বপরধষষু ষরশবং নড়ড়শং ধনড়ঁঃ :রমবৎং ধহফ ষরড়হং.

৬.ডযধঃ ফড়বং গৎ. জধংযরফঁষ ওংষধস ফড় রহ যরং ভৎবব :রসব?

অহং: ওহ যরং ভৎবব :রসব, গৎ. জধংযরফঁষ ওংষধস ষরংঃবহং :ড় সঁংরপ ধহফ ৎিরঃবং ংঃড়ৎরবং.

৭.ডযধঃ ফড়বং ঝধরশধঃ্থং সড়ঃযবৎ ফড় রহ যবৎ ভৎবব :রসব?

অহং: ওহ যবৎ ভৎবব :রসব, ঝধরশধঃ্থং সড়ঃযবৎ বহলড়ুং ংবরিহম. ঝযব সধশবং ফৎবংংবং.

৮.ডযবৎব ফড়বং ঝধরশধঃ ষরাব?

অহং: ঝধরশধঃ ষরাবং রহ ইড়মঁৎধ .

৯.ডৎরঃব ভড়ঁৎ ংবহঃবহপবং ধনড়ঁঃ ঝধরশধঃ্থং ভধসরষু.

অহং: ঝধরশধঃ্থং ভধসরষু পড়হংরংঃং ড়ভ :যৎবব সবসনবৎং. ঞযবু ষরাব রহ ধ ভষধঃ ধঃ ইড়মঁৎধ. ঝধরশধঃ ধহফ যরং ঢ়ধৎবহঃং ফড় ংবাবৎধষ ধপঃরারঃরবং রহ :যবরৎ ভৎবব :রসব .ঝধরশধঃ্থং ভধসরষু রং ধ যধঢ়ঢ়ু ভধসরষু.

১০.ডযরপয ভড়ড়ফং ষরব ধঃ :যব নড়ঃঃড়স ড়ভ :যব ভড়ড়ফ ঢ়ুৎধসরফ?

অহং: জরপব, ৎঁঃর, নৎবধফ ধহফ ঢ়ড়ঃধঃড়বং ষরব ধঃ :যব নড়ঃঃড়স ড়ভ :যব ভড়ড়ফ ঢ়ুৎধসরফ.

১১.ডযধঃ ফড় বি মবঃ ভৎড়স :যব মৎধরহং?

অহং: ডব মবঃ বহবৎমু ভৎড়স :যব মৎধরহং.

১২.ঐড়ি ফড় ারঃধসরহং যবষঢ় ঁং?

অহং: ঠরঃধসরহং যবষঢ় ঁং নু শববঢ়রহম ড়ঁৎ বুবং ধহফ যবধষঃয মড়ড়ফ.

১৩.ডযরপয রঃবসং সধশব ড়ঁৎ ভড়ড়ফ ফবষরপরড়ঁং?

অহং: ঋধঃ ধহফ ড়রষ সধশব ড়ঁৎ ভড়ড়ফ ফবষরপরড়ঁং.

১৪.ডযরপয ভড়ড়ফং সধশব ঁং ংঃৎড়হম?

অহং: ঋরংয, সবধঃ, ফধরৎু ঢ়ৎড়ফঁপঃং ষরশব সরষশ ধহফ বমমং, নবধহং ধহফ ষবহঃরষং সধশব ঁং ংঃৎড়হম.

১৫.ডযু ফড় বি হববফ :ড় সধশব মড়ড়ফ পযড়রপবং ড়ভ ভড়ড়ফ?

অহং: ডব হববফ :ড় সধশব মড়ড়ফ পযড়রপবং ড়ভ ভড়ড়ফ নবপধঁংব মড়ড়ফ ভড়ড়ফং শববঢ় ঁং যবধষঃযু ধহফ সধশব ঁং ংঃৎড়হম.

১৬.ডযধঃ ফড়বং :যব ভড়ড়ফ ঢ়ুৎধসরফ :বষষ ঁং?

অহং: ঞযব ভড়ড়ফ ঢ়ুৎধসরফ :বষষং ঁং যড়ি সঁপয ড়ভ বধপয ভড়ড়ফ মৎড়ঁঢ় বি ংযড়ঁষফ বধঃ.

১৭. ডযরপয ভড়ড়ফং মরাবং ঁং বহবৎমু?

\হঅহং: এৎধরহং ংঁপয ধং ৎরপব, ৎঁঃর ধহফ নৎবধফ ধহফ ধষংড় ঢ়ড়ঃধঃড়বং মরাবং ঁং বহবৎমু.

১৮. ডযু ধৎব ভৎঁরঃং ধহফ াবমবঃধনষবং রসঢ়ড়ৎঃধহঃ ভড়ৎ ঁং? ডৎরঃব রহ :যৎবব ংবহঃবহপবং.

\হঅহং: ঋৎঁরঃং ধহফ াবমবঃধনষবং পড়হঃধরহ ারঃধসরহং. ঠরঃধসরহং ঢ়ৎড়ঃবপঃ ড়ঁৎ বুবং ধহফ শববঢ় ড়ঁৎ যবধষঃয মড়ড়ফ. ঞযধঃ্থং যিু ভৎঁরঃং ধহফ াবমবঃধনষবং রসঢ়ড়ৎঃধহঃ ভড়ৎ ঁং.

১৯. ডযরপয ভড়ড়ফং যধাব ঢ়ৎড়ঃবরহ?

অহং: গবধঃ, ভরংয, পযরপশবহ, নবধহং ধহফ ষবহঃরষং যধাব ঢ়ৎড়ঃবরহ.

২০. ডযু ফড় বি হববফ ভধঃ ধহফ ড়রষ?

অহং: ডব হববফ ভধঃ ধহফ ড়রষ নবপধঁংব :যবু সধশব ড়ঁৎ ভড়ড়ফ ফবষরপরড়ঁং.

২১. ডযরপয ভড়ড়ফং যধাব ারঃধসরহং?

অহং: ঋৎঁরঃং ধহফ াবমবঃধনষবং যধাব ারঃধসরহং.
  • সর্বশেষ
  • সর্বাধিক পঠিত
close

উপরে